Γεώργιος πασπάτης - αμαρτία μου και αμαρτία σου


5 34. Mathews, T., The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy (University Park - London 1971), p Mendel, G., Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines (Istanbul 1914), p. 460; Kleiss, W., Neue Befunde zur Chalkopratenkirche in Istanbul, Istanbuler Mitteilungen 15 (1965), pp Mango, C., Notes on Byzantine monuments, Dumbarton Oaks Papers ( ), p Mathews, T., The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy (University Park - London 1971), p Mathews, T., The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy (University Park - London 1971), pp. 28, Mathews, T., The Byzantine Churches of Istanbul. A Photographic Survey (University Park London 1976), p Reiske, J. J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Cerimoniis aulae byzantinae Ι (CSHB, Bonn 1829), p Reiske, J. J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Cerimoniis aulae byzantinae Ι (CSHB, Bonn 1829), p Lackner, W., «Ein byzantinisches Marienmirakel», Βυζαντινά (1985), p Ciggar, K., Une description de Constantinople traduite par un pelerin anglais, Revue des Études Byzantines 34 (1976), Mango, C., «The Chalkoprateia Annunciation and the pre-eternal Logos», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 17 (1993/4), pp Mathews, T., The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy (University Park - London 1971), pp. 28, Mango, C., Notes on Byzantine monuments, Dumbarton Oaks Papers ( ), pp Βιβλιογραφία : Θεοφάνης, Χρονογραφία, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia, Leipzig 1883 Janin R., La géographie ecclésiastique de l empire byzantin, Ι. Le Siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique 3: Les églises et les monastères, 2, Paris 1969 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν, de Boor, C. (ed.), Georgii Monachi Chronicon, Leipzig 1904 Καραγιαννόπουλος Ι., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Θεσσαλονίκη 1987 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως, Reiske, J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, 1, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829 Mathews ., The Byzantine Churches of Istanbul. A Photographic Survey, University Park London 1976 Müller-Wiener W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Byzantion Konstantinupolis Istanbul bis zum Beginn d. 17. Jhs., Tübingen 1977 Ψευδο-Κωδινός, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, Preger, T. (ed.), Scriptores originum Constantinopolitanarum, II, Leipzig 1907 (ανατ. New York 1975) Δημιουργήθηκε στις 17/3/2017 Σελίδα 5/8


Γεώργιος Πασπάτης - Αμαρτία Μου Και Αμαρτία ΣουΓεώργιος Πασπάτης - Αμαρτία Μου Και Αμαρτία ΣουΓεώργιος Πασπάτης - Αμαρτία Μου Και Αμαρτία ΣουΓεώργιος Πασπάτης - Αμαρτία Μου Και Αμαρτία Σου

qgrro.birthdocs.us